لزوم متابعت کامل از جمیع احکام شرعیه

لزوم متابعت کامل از جمیع احکام شرعیه

در تمام مراحل سلوکپوشیده نماند که از ابتداى سیر و سلوک تا آخرین مرحله از آن، سالک باید در

تمام امور ملازم شرع انور باشد و به قدر سر سوزنى از ظاهر شریعت تجاوز ننماید. پس اگر کسى

را ببینى که دعوى سلوک کند و ملازم تقوى و ورع نبوده و از جمیع احکام الهیّه شرعیّه متابعت

ننماید و به قدر سر سوزنى از صراط مستقیم شریعت حقّه انحراف نماید او را منافق مى‏دان مگر

آنچه به عذر یا خطا یا نسیان از او سر زند. و اینکه از بعضى شنیده شده است که مى‏گویند سالک

پس از وصول به مقامات عالیه و وصول به فیوضات ربّانیّه تکلیف از او ساقط مى‏گردد سخنى است

کذب و افترائى است بس عظیم، زیرا رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله با اینکه اشرف موجودات و

اکمل خلائق بودند مع هذا تا آخرین درجات حیات تابع و ملازم احکام الهیّه بوده‏اند. بنابراین سقوط

تکلیف به این معنى دروغ و بهتان است. بلى از براى آن مى‏توان معناى دیگرى نمود که قائلین، آن

را قصد نمى‏نمایند و آن اینست که اتیان اعمال عبادیّه باعث براى استکمال نفوس بشریّه است، و

مراتب استعداد انسان به واسطه التزام بر سنن عبادیّه از مراحل قوّه به فعلیّت مى‏رسد. بنابراین

براى افرادى که هنوز به مرحله فعلیّت تامّه من جمیع الجهات نرسیده‏اند عبادات آنان براى استکمال

است.

امور اقتصادی | تدبیر اقتصاد
سرگرمی | پزشکی
آفاق | بیست تولز
کد نمایشگر رتبه سایت در گوگل